Personlighed og adfærd

Hvad er egentlig forskellen mellem adfærd og personlighed?
Adfærd og personlighed er to forskellige egenskaber, som samlet er med til at definere os som mennesker.
Personer dømmes umiddelbart på, hvordan de opfører sig i givne situationer. Altså på den viste adfærd, men også på nogle grundlæggende træk i personligheden. Ordet “personlighed” har ofte reference til en kombination af dybere værdier, reaktionsmønstre, tankemønstre og karakteristika, som samlet set er relativt stabile træk hos den enkelte person.

På mange måder kan man sige, at adfærd indeholder de samme elementer, men alligevel er der forskelle. Adfærd er den meget synlige del af personligheden og er måske mere, hvad vi reelt GØR og hvordan vi reelt HANDLER, hvor personlighed i højere grad om handler om hvad vi er gjort af på de INDRE LINJER. Hvilke mennesker og begivenheder har PRÆGET OS i forbindelse med vores MENNESKELIGE DANNELSESPROCES og hvorfor vi har tendens til at udvise en bestemt adfærd.

Tilpasse adfærd
Da meget af den adfærd, vi udviser, er påvirket af eller er en konsekvens af vores dybere værdier og overbevisninger, så vil det være lettere at ændre eller tilpasse sin adfærd fremfor at ændre de grundlæggende overbevisninger. Når vi refererer til en persons adfærdsmæssige karakteristika, så hentydes til den måde, som personen agerer eller reagerer på i en given situation og generelt i relation til omverdensmiljøet.
Adfærd er til en vis grad situationsbestemt forstået på den måde, at individets adfærd kan tilpasses situationen og ofte er influeret af personens nuværende arbejdsmiljø eller krav fra arbejdsmiljøet. Det sagt, så er adfærd også personens indlærte succesfulde reaktionsmønster og derfor ikke noget, man umiddelbart skal forvente vil forandre sig grundlæggende – hos flertallet. Den adfærd, som personen gennem tilstedeværelse i et miljø eller en kultur, har lært sig er acceptabel og succesfuld, vil naturligt være et mønster, man reproducerer gennem livet. Bevidsthed om fordele og ulemper ved ens egen individuelle adfærd, kan naturligvis føre til et bedre grundlag for at udøve en mere situationstilpasset adfærd.

Thomas Person Profil Analysen (PPA/DISC) er en adfærdsanalyse, der anvender følgende adfærdsdimensioner: Dominans, Indflydelse, Stabilitet og Compliance. Den giver information om personens grundlæggende adfærdstræk, motivationsfaktorer og grundlæggende frygtfaktorer.
PPA/DISC giver en præcis indsigt i, hvilken typisk adfærd personen vil udvise i arbejdsrollen og identificerer grundlæggende styrker og begrænsninger. Dermed kan den medvirke til at afgøre, hvilke udviklingsaktiviteter, der skal igangsættes for at sikre det bedst mulige match imellem JOB og PERSON.
Beslutningstagere får yderligere tilført større sikkerhed i beslutninger, der relaterer sig til rekruttering. Og får samtidig et effektivt værktøj til at reducere medarbejderudskiftningen. Kandidater, der gennemgår en Thomas analyse, kan modtage en kort Kandidat Feedback rapport, der opsummerer resultatet.
Den adfærd, som en person udviser, er for andre normalt ret nem at afkode. Når du er sammen med kolleger, så vil en person have tendens til konsistent at udvise bestemte adfærdstræk i den måde, de angriber en problemstilling på, tilgår andre på eller løser et problem. Som beslutningstager handler det om at få nyttiggjort personens foretrukne, indlærte og succesfulde adfærdsstil ved at placere dem i en jobrolle eller et arbejdsmiljø som passer til personens adfærdstræk.

Personlighedstræk er stabile
Personlighed refererer til de personlige egenskaber, som en person har udviklet meget tidligt i livet; de er en kombination af genetisk bestemte træk og tidlige miljøpåvirkninger. Da der er tale om så grundlæggende træk, vil de have tendens til at forblive stabile hen over livet. Hvis en persons empati har udviklet sig begrænset, så skal man ikke forvente, at den kan udvikles til et langt højere niveau. Her kan selvindsigt give personen et værktøj til at kompensere – ved at justere den udviste adfærd.
Personlighedstræk er dybt forankrede og stabile. De hjælper os til at kunne skelne mellem personer og giver os samtidig mulighed for at forstå det “HVORFOR”, der ligger bag en persons adfærdstræk i en given kontekst som f.eks. arbejdsmiljøet.
Selvom vi i udgangspunktet siger, at personlighedstræk er dybt forankrede og stabile over tid, så kan betydningsfulde hændelser i løbet af livet ændre fundamentet og dermed ændre, de målte personlighedstræk. Her taler man dog om såkaldte ”life events”, dvs. positive/negative begivenheder, som virkelig er skelsættende for personen.
Thomas International udbyder normative træktest, som begge har sin oprindelse i Big Five universet (betegner de dybereliggende personlighedstræk). Disse værktøjer (Emotionel Intelligens = Thomas TEIQue samt Personlighed = Thomas HPTI) giver mulighed for at forstå de dybereliggende drivkræfter i en person og tilfører nuanceret forståelse for den adfærd, som personen udviser i arbejdsmiljøet.
Værktøjerne giver indsigt i områder som f.eks.
• Samvittighedsfuldhed og arbejdsdisciplin
• Empati
• Selvkontrol
• Optimisme
• Risikovillighed
• Lykkefølelse
• Emotionel robusthed
• Selvmotivering
• Konkurrencemindedhed

Opfat disse træk som mindre synlige for andre. For eksempel kan en person udvise en direkte og beslutsom stil i visse situationer, når det er nødvendigt, men har måske en lavere grad af risikovillighed. Den kombination af nogle indlærte succesfulde adfærdstræk og dybereliggende følelser vil naturligt påvirke den samlede udviste adfærd.
Det vil være relativt nemt at se denne person som en person, der er direkte sin interaktion med andre, mens det straks er sværere at forstå, hvad de føler, hvordan de tænker og hvilke holdninger, de generelt har i tilgangen til at håndtere risici i arbejdsmiljøet.

Hvorfor giver det mening at få indsigt i en persons dybereliggende personlighedstræk?
Hvis en medarbejder placeres i en rolle, som ikke matcher personligheden, så vil det oftest føre til et lavere engagement og svigtende præstationer. Lavt medarbejderengagement resulterer i flere hyppigere udskiftninger, hvilket slutteligt fører til øgede omkostninger.
Personlighedstests, som er udviklet til arbejdslivet, giver arbejdsgivere målbar information, der kan hjælpe med at tage mere rigtige beslutninger. Da vi lever i en digital verden, kan personlighedstestning distribueres og behandles hurtigt, og det gør rekrutteringsprocesserne mere effektive.
Thomas Internationals personlighedstests kan give stærke indikationer på personens mulighed for at opnå succes i sin rolle, ligesom disse testbatterier kan identificere risici for, at en i øvrigt succesfuld person ”afspores” (derailment).
Thomas’ assessmentprogrammer hjælper med at forudsige, hvor succesfuldt en medarbejder kan arbejde pr. distance og giver en klar ide om, hvilke områder som skal tildeles særlig opmærksomhed.

Skal man forvente, at en person kan ændre sine personlighedstræk?
Nej, det vil sjældent give mening, hvis organisationen forsøger at ændre medarbejderens personlighed – især ikke for medarbejderen selv. Det kan derimod give mening, for begge parter, at bruge ressourcer på at øge den personlige indsigt og skabe øget selvforståelse – det vil næsten altid føre til rationelle tanker om, hvor- dan man doserer og kompenserer i forskellige situationer for at opleve mere succes. Og hvem vil ikke gerne opleve mere personlig succes? Så kort sagt: ”Vi vil ikke ændre på dig, vi vil blot ændre på det du gør!”


”Man skal ikke ændre personlighed, men man kan overveje at ændre vaner”
Citat fra DR programmet, Brinkmanns Briks

Del denne blog/artikel