Dark Triad – en treenighed af personlighedstræk

Inden for personlighedsforskning har man i årtier i den alment accepterede teoretiske ramme af Big Five researchet på det der hedder bright sides. Det er dybereliggende personlighedstræk som tilsammen beskriver individets personlighed, dvs. grundlaget for vores måde at tænke og handle på som mennesker.

Det er blevet til en overflod af research som beskriver og beviser sammenhængen mellem disse træk og alt fra akademisk succes og karrieresucces til jobpræstationer og ledelse og endda helbred.

I Thomas HPTI tester vi eksempelvis de 6 personlighedstræk som er bevist at være afgørende for succes i jobsammenhæng. Alle mennesker har en grad af disse træk. Det følger en normalfordeling som så meget andet, og det betyder at de fleste mennesker har en moderat ”mængde” af trækket, og at relativt færre udviser trækket i meget lille eller meget høj grad. Når trækkene udvises i ekstrem grad, taler vi om en øget risiko for derailers eller skyggesider, dvs. at personen potentielt afspores, og at personlighedstrækket dermed manifesteres negativt. En ekstrem grad af samvittighedsfuldhed kan for eksempel blive til rigiditet og perfektionisme. Og faktisk er der vist en sammenhæng mellem meget høje scorer på samvittighedsfuldhed og lavere generel tilfredshed med livet ifm. arbejdsløshed, fordi mennesker med meget høj samvittighedsfuldhed i højere grad forbinder personlig tilfredshed/målopfyldelse med noget som arbejde giver dem. Læs bloggen om skyggesider her

Dark sides

Men der er også researchet på såkaldte dark sides – f.eks. The Dirty Dozen og HDS.

Allerede i betegnelsen ”dark” opstår associationen til noget uhensigtsmæssigt, og brugen af betegnelsen ”dark” afspejler da også idéen om at disse træk både hver for sig og samlet set omfatter nogle egenskaber som indebærer mere end bare modvilje mod interpersonelle relationer og interaktioner.

Siden 2002 er en del af dark side research dedikeret til det der har fået betegnelsen Dark Triad. Det er 3 træk:

Narcissisme som handler om forfængelighed, arrogance, egoisme og mangel på empati

Psykopati som dækker over antisocial adfærd, impulsivitet, egoisme, afstumpethed og mangel på anger

Machiavellisme som handler om manipulation, udnyttelse, moralsk kynisme og bedrag

Mennesker med høje scorer på dark triad træk vil altså fremstå gennemført ufølsomme og dybt kyniske i forhold til andre mennesker, være manipulerende og selvcentrerede, og de vil underminere relationer med afstumpethed og i forhold til gensidighed i forpligtelser.

”Fun” fact fundet i et tysk studie: Narcissisme er positivt korreleret med løn og Machiavellisme er positivt korreleret med ledelsesniveau og karrieretilfredshed.

Rigtig spændende bliver det når vi undersøger sammenhængen mellem bright side personlighedstræk og dark side personlighedstræk. Og i vores verden selvfølgelig især hvordan det korrelerer med succes og fiasko på jobbet. Det har 2 studier undersøgt. Link til begge i bunden af bloggen for de nysgerrige.

Samlet set vil høje scorer associeres med kontra-produktiv adfærd i jobsammenhæng: Machiavellister er kyniske og mistænksomme, og de vil sandsynligvis ikke stole på at en ekstra indsats kan betale sig. Narcissister synes selv de er bedre end deres kollegaer, og gensidighed i relationer gælder derfor ikke for dem. Psykopater er så ufølsomme ift. andre at de ikke vil agere hverken hensynsfuldt eller hjælpsomt. Ikke svært at forestille sig hvorfor den cocktail ikke ligefrem fremmer godt samarbejde!

Derfor skal det gentages at normalfordelinger mere end indikerer at der ikke er ret mange dark side topscorere derude. Vi vil alle sammen støde på mennesker som har træk i moderate udgaver, men vi vil møde meget få som kan diagnosticeres klinisk.

En række interessante resultater

Når vi derfor gennemgår studier og nu præsenterer resultater med korrelationer til vores Thomas HPTI, er det super vigtigt at notere sig at vi IKKE diagnosticerer med nogle af vores værktøjer, OG at positive korrelationer IKKE er det samme som altid gældende sandheder. Det er ikke årsagssammenhænge vi ser på, og selvom resultaterne rent videnskabeligt og statistisk er interessante, så er de farlige at simplificere. Så pas på med de meget kategoriske konklusioner i den sammenhæng😉

Med det i baghovedet er her nogle fund:

  • Der er en indbyrdes positiv korrelation mellem de 3 dark triad træk. Dvs. scorer man højt på det ene er det sandsynligt at man også scorer højt på de andre. De er også i disse specifikke studier fundet systematisk og signifikant korreleret med HPTI trækkene Emotionel Resiliens, Kompleksitetshåndtering og Samvittighedsfuldhed, selvom nogle af sammenhængene kan være svære at se for sig:
  • Høj grad af neuroticisme (i HPTI = lav Emotionel Resiliens) er signifikant negativt korreleret med dark triad træk. Dvs. hvis man har lav følelsesmæssig kontrol og til gengæld mange ting der stresser, så scorer man statistisk set også lavt på de 3 dark sides. Eller måske lettere at se for sig: en meget emotionelt kontrolleret og kold person vil med større sandsynlighed score højere på psykopati.
  • Kompleksitetshåndtering er negativt korreleret med narcissisme og psykopati.
  • Åbenhed overfor nyt er negativt korreleret med psykopati.
  • Konkurrencemindedhed er positivt men mindre signifikant korreleret med narcissisme og machiavellisme.
  • Samvittighedsfuldhed er positivt forbundet med narcissisme, dvs. mennesker som er meget pligtopfyldende, grundige og målfokuserede, også har større sandsynlighed for narcissistiske træk. Folkene bag studiet understreger i den forbindelse at narcissisme ikke nødvendigvis er en dårlig ting. De skelner mellem ”grandiose narcissisme” (mere opmærksomhedskrævende) og ”vulnerable narcissisme” (mere neurotisk), og konstaterer at den første kan være fremmende inden for nogle områder som f.eks. salgsarbejde, og samtidig forkorter det vejen til forfremmelser😉 Samme studie undersøger i øvrigt 2 udgaver af perfektionisme – en tilpasset og en ikke-tilpasset udgave – som yderste konsekvens af høj samvittighedsfuldhed, og de finder en positiv hhv. negativ korrelation her.
  • Narcissisme, som også i tidligere studier har vist sig positivt korreleret med selvværd, extraversion, dominans og uafhængighed og negativt korreleret til neuroticisme og social angst, er desuden det af de 3 træk som giver færrest problemer på arbejdspladsen.
  • Risikovillighed, samvittighedsfuldhed og åbenhed overfor nyt er systematisk positivt korreleret med 3 udvalgte mål for engagement på jobbet.

Fun Fact: I Dirty Dozen testen fandt man ingen forskelle mellem mænd og kvinders scorer.

Hvis du er til lineære og hierarkiske regressionsanalyser og SEM, eller bare vil dykke i nogle af de andre elementer af de to studier (engagement, perfektionisme f.eks.), så er de her:

Dark side og conscientiousness – Coleman et al

The dark side of high fliers – Furnham & Treglown

Del denne blog/artikel